Splošni pogoji poslovanja v prometu z nepremičninami

Ki jih določa po 15. členu Zakona o nepremičninskem posredovanju (uradni list RS št.42/2003) podjetje Adria nepremičnine, promet z nepremičninami, inženiring, svetovanje, d.o.o., Koper, Ankaranska 7, ID za DDV.: 53473574, Matična št.:1939076

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe o posredovanju, ki jo posrednik sklene z naročiteljem.

1. storitve posredovanja pri nakupu in prodaji nepremičnin

Pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju je potrebno preveriti:

 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine),
 • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih,
 • preverjanje in po potrebi pridobivanje dokumentov (morebitni stroški so breme naročitelja)
 • organizacija in vodenje ogledov
 • priprava ustreznih pogodb za sklenitev pravnega posla (po dogovoru)
 • hramba originalnih dokumentov do realizacije pravnega posla
 • spremljanje realizacije prodajne pogodbe, predvsem plačil posameznih obrokov

Če posrednik katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja provizije, če je sicer posrednik te storitve pripravljen opraviti.

2. storitve posredovanja pri najemu nepremičnin

 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine)
 • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe
 • priprava ustreznih pogodb
provizija

Za posredovanje pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine ima posrednik oziroma nepremičninska družba skladno s 5. členom ZNPosr (Ur.l. RS št. 42/2003) pravico do provizije v višini 4% pogodbene cene nepremičnine ter davek na dodano vrednost (DDV), razen v primeru, kadar je pogodbena vrednost-cena nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR, za posredovanje pri najemu nepremičnine pa do provizije v višini dveh mesečnih najemnin, v vsakem primeru pa najnižja provizija znaša 400 €.
S posredniško pogodbo je med posrednikom in naročiteljem dogovorjeno plačilo za posredovanje pri čemer naročitelj kot ponudbeni pogoj za prodajo/oddajo predmetne nepremičnine zahteva delitev plačila za posredovanje tako, da, tretja oseba prevzame del obveznosti v višini 2% dogovorjene pogodbene vrednosti pri prodaji / do 2 mesečnih najemnin pri najemu (22% DDV ni vključen).

Posrednik skladno s 25. členom ZNPosr in 847. členom OZ pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba ali predpogodba, pri sklenitvi katere je posredoval. Pravico do plačila posrednik obdrži tudi, če se že sklenjena pogodba kasneje razdre, a samo v primeru, da za razdrtje pogodbe ni odgovoren posrednik.

Naročitelj je dolžan plačati provizijo tudi, če on ali njegov družinski član sklene pogodbo s tretjo osebo, s katero ga je spravil v stik posrednik. Posrednik nima pravice do plačila za posredovanje, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Družba Adria nepremičnine d.o.o. je davčni zavezanec. Nepremičninska družba ima zavarovano svojo odgovornost pri Zavarovalnici Triglav d.d., št. police OD40100057076, zavarovana vsota 175.000,00 EUR, letni agregat: 350.000,00 EUR. Posle posredovanja opravlja nepremičninski posrednik Radinovič Peter, št. licence 00169, vpisan pod zaporedno št. 0016400169 v imeniku nepremičninskih posrednikov.

druga določila

Naročitelj za isto nepremičnino sme skleniti pogodbo o posredovanju še z drugo nepremičninsko družbo.
Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Če sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma obvestiti posrednika v roku 3 delovnih dni.
Naročitelj lahko prekliče naročilo za posredovanje, če preklic ni v nasprotju s poštenjem, sicer je dolžan posredniku povrniti škodo, ki mu jo s tem povzroči.

obveznosti naročitelja v zvezi z ENERGETSKO IZKAZNICO (EI)

Nepremičninska družba naročitelja seznanja z določbama energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14), in sicer:

 • Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem, mora naročnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.
 • Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem, kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.
 • Namesto energetske izkaznice posameznega dela, se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.
 • Naročitelj prevzema vso odgovornost ter plačilo morebiti izrečene globe, ki bi izhajala iz dejstva, da naročnik nepremičninski družbi ni posredoval kopije ali podatkov iz energetske izkaznice.
 • Če se pogodbene stranke ne dogovorijo drugače, se šteje, da je pogodba o posredovanju sklenjena za določen čas devetih mesecev in se lahko sporazumno večkrat podaljša.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem.
Koper, 24.3.2014
Velja do preklica!

ODDAJ/PRODAJ

Izkoristi naše znanje, prodaj ali oddaj svoje prostore hitreje.
Kontaktiraj nas.

NAJEMI/KUPI

Najti primerno stanovanje ni hec. Pomagali ti bomo najti najprimernejšo nastanitev za tvoje potrebe.
Kontaktiraj nas.

zadnja novica

Misel dneva - 29. 01. 2018
"Eni ljudje delajo in ne mislijo, drugi pa mislijo in ne delajo."  Niccolo Ugo Foscolo
Preberi več.

kodeks 2017